Stefaan Van Eenoo
Managing Director

Peter Maesen
Acquisition Officer Limburg

Lynsey Mattheeuws
Management Assistant & Asset Accountancy

Bert Steelant
Project & Asset Manager

Jeroen De Wachter
Solar Asset Manager